Generelle betingelser for Vakif Rejser
Generelle oplysninger
Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Vakif Rejser ApS.
Paul Bergsøes vej 14, 2600 Glostrup.
Cvr nr. 41256524 (rejsearrangøren) og kunden som køber en pakkerejse.
Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer). Vakif Rejser ApS er medlem med nr. 3299 af Rejsegarantifonden.

Indgåelse af aftale
En aftale mellem kunden og Vakif Rejser ApS er indgået og bindende for begge parter, når indbetalingen af 1. rate af det fulde beløb eller rejsens fulde pris sker. Ved tilmeldingen er det kundens ansvar at afgive rigtige informationer og navnet skal være i overensstemmelse med kundens pas. Vi vil efter bedste evne prøve at rette fejl, men er det ikke muligt, står kunden til ansvar for de merudgifter, der kan opstå.

Betaling
Misligholder kunden betalingen af sin del af aftalen, kan Vakif Rejser annullere aftalen. Ved disse tilfælde, har Vakif Rejser ret til betaling af det beløb, kunden ville miste efter i overensstemmelse med afsnittet om ”afbestilling”.

Kundens forpligtelser
Al information og dokumentation sendes til den mail, kunden har oplyst til Vakif Rejser ved tilmelding. Kunden skal derfor også tjekke sit spamfilter. Rejsens pris vil fremgå i kundens intromail såfremt andet ikke angivet. Den fulde betaling skal senest ske 6 uger før afrejse medmindre andet er angivet. En given depositumbetaling fratrækkes automatisk kundens slutbetaling.

Visum/Pas/Vaccination
Det er alene kundens ansvar at sørge for, at passet er gyldigt minimum i 6 måneder ved hjemkomst. Dette er også gældende for andre dokumenter, som Vakif Rejser anbefalede for rejsens gennemførelse.

Kunden skal oplyse sin nationalitet af hensyn til Vakif Rejsers oplysningspligt i forbindelse med visum ansøgninger således, at Vakif Rejser kan yde den korrekte rådgivning og vejledning herunder at henvise til de relevante myndigheder. Hvis andet ikke er angivet under rejseprogrammet, er det kundens egen pligt at søge de nødvendige dokumenter for at udføre rejsen. Hos www.um.dk kan køber finde regler for visum for de enkelte lande.

Mangler og reklamation
Finder kunden mangler eller at aftalen er misligholdt skal al reklamation ske på stedet til rejsevejlederen samt Vakif Rejser. Retten til reklamation mister kunden, hvis det ikke angives rettidigt. Vakif Rejser forbeholder sig retten til at ændre programmet pga. lokale og uforudsete forhold/omstændigheder.

Afbestilling
Såfremt kunden afbestiller rejsen inden sidste betalingsdato, refunderes hele beløbet. Ved senere afbestilling refunderes hverken depositum eller den fulde betalingen.

Ændringer af pakkerejsen inden pakkerejsens påbegyndelse
Vakif Rejser kan ansvarsfrit inden grupperejsens begyndelse lave uvæsentlige ændringer på rejsen uden at indhente samtykke fra kunden. Kunden forpligter sig til at acceptere ændringerne, så længe ændringerne er af uvæsentlige karakter og Vakif rejser oplyser om disse inden rejsens begyndelse.

Hvis Vakif rejser inden rejsen laver væsentlige ændringer på grupperejsen eller ikke kan levere ydelser, som den har forpligtet sig på og som kunden har anmodet om, har kunden ret til at hæve aftalen og få refunderet det indbetalte beløb tilbage. Vakif Rejser er forpligtet til at kontakte kunden og oplyse om de væsentlige ændringer og deres betydning for grupperejsen, samt om det har en betydning for prisen, hurtigst muligt.

Aftalens ophør/Fortrydelsesret
Ved køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

Ordensbestemmelser
Kunden skal overholde de ordensbestemmelser, der er for vores underleverandører. Det kan f.eks. være hoteller, lufthavne og transportmidler. Kundens optræden må ikke genere medrejsende. Ved grov eller gentagne upassende opførsel, har rejsevejlederen ret til at bortvise en kunde fra at deltage i den resterende rejse. Under disse omstændigheder skal den bortviste kunde selv sørge for hjemtransport og er ikke berettiget til nogen former for refundering fra Vakif Rejser.

Vakif Rejser er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse eller politiets indgreb/handling over for kunden i forbindelse med kundens upassende adfærd. Kunden er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som kunden eventuelt vil blive påført, ligesom kunden ikke kan gøre krav gældende over for rejsearrangøren og vil heller ikke være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

Refundering ved uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder
Vakif Rejser kan opsige aftalen om en grupperejse ansvarsfrit, hvis Vakif Rejser på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder ikke kan opfylde aftalen. I dette tilfælde skal Vakif Rejser underrette kunden hurtigst muligt og inden rejsens begyndelse. Kunden får i dette tilfælde refunderet sit indbetalte beløb.

Minimum antal deltagere/Aflysninger før rejsens begyndelse
Viser det sig, at tilmeldingsantallet ikke er tilstrækkeligt, er dette et gyldigt aflysningsgrundlag for Vakif Rejser. Dette finder sted inden sidste betalingsfrist, og kunden har krav på tilbagebetaling af det fulde indbetalte beløb for rejsen. Egne flybilletter eller aktiviteter købt udenfor Vakif Rejser regi refunderes ikke og kunden kan derfor heller ikke gøre krav på erstatning. Rejsende, der er bevægelseshæmmede Vakif Rejser vil gerne vejlede og rådgive om den specifikke rejse, så kunden kan forholde sig til om hele eller dele af turen er egnet til denne. Det er derfor vigtigt, at kunden giver alle de nødvendige og relevant oplysninger til Vakif Rejser inden rejsen.

BEGRÆNSNINGER I Vakif Rejser ERSTATNINGSANSVAR I TILFÆLDE AF DØD/TILSKADEKOMST/FORSINKET, BORTKOMMET ELLER ØDELAGT BAGAGE

Ethvert erstatningsansvar, som Vakif Rejser måtte blive mødt med som følge af en skade eller mangel, følger de til enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa- og Montrealkonventionerne (for luftfart) og Athenkonventionen (for transport ad sø- og vandveje). Vakif Rejsers ansvar kan derfor ikke overstige det, som gælder for de tjenesteydere og underleverandører, der har det direkte ansvar for den mangelfulde eller ansvarspådragende delleverance af pakkerejsen.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa- og Montrealkonventionerne er sat til: Passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR, såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel. Ubegrænset, hvis ovenstående ikke kan godtgøres. Skader, der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR.

Ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR. SDR-kursen (XDR) kan altid ses på www.nationalbanken.dk – kursen er per juni 2018 9,00.

Flyselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa- og Montrealkonventionerne, EU-forordning 889/2002 samt luftfartsloven. Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athenkonventionen er sat til: Passagerers død eller tilskadekomst: mellem 250.000 SDR og 400.000 SDR alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld.

Ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR, såfremt skaden eller tabet skyldes fejl eller forsømmelighed fra transportørens side. Ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR, medmindre transportøren kan bevise, at det skete uden fejl eller forsømmelighed fra hans side. Ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR. I forbindelse med transport af køretøjer eller anden bagage end køretøjer og håndbagage kan transportøren på forhånd betinge sig en selvrisiko for alle skader på disse genstande – maksimalt 330 SDR henholdsvis 149 SDR, som fratrækkes skadesudbetalingen.

Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke. I tvivlstilfælde henvises kunden til at tage kontakt til transportøren for at få den nærmere definition på disse. Ovenstående medfører, at kunden ved forsinkelse eller bortkomst (midlertidig eller permanent) af bagage skal reklamere til og kan rette kravene mod det kontraherende eller transporterende flyselskab. Kunden skal i dette tilfælde have udarbejdet en såkaldt PIR-rapport i lufthavnen. Kravene skal rettes, så snart kunden opdager sin bagage er forsinket eller bortkommet. Det gælder også for tab eller skader på personer, bagage eller gods, som måtte fremkomme grundet transporten eller mangel på korrekt gennemførelse.

Bemærk, at flyselskaber ofte har indbyrdes aftaler, hvor de varetager hinandens flyvninger. For at kunden skal have en gennemskuelig klageadgang, har kunden altid ret til selv at vælge, om kravet skal rettes mod det flyselskab, der står på rejsedokumenterne (det kontraherende), eller det flyselskab, som har forestået selve transporten (det transporterende) iflg. Warszawa- og/eller Montrealkonventionen.

Foregår transporten med andet transportmiddel end fly, skal reklamationer og krav rettes til den/de transportører, der til transportens gennemførelse har fået overdraget kundens bagage og/eller gods på tidspunktet for den pågældende transports påbegyndelse. Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller internationale konventioner, begrænser Vakif Rejser sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

FLIGHT ONLY
Kunden er ikke dækket af lov om pakkerejser, når kunden køber en flybillet alene Kunden skal derfor nærlæse sit tilbud og andre medfølgende papirer, da det er disse, der bestemmer indholdet af aftalen. Ved bestilling af flybilletter er prisen oplyst på tilbuddet. Denne pris er en såkaldt dags dato-pris, og den anførte pris er derfor et tilbud, som skal accepteres ved betaling samme dag, som reservationen foretages. Betales billetten ikke samme dag, gælder den fortsat som en uforpligtende reservation, men skal prissættes på ny ved betaling, og prisen kan være ændret væsentligt i denne periode.

Bemærk at Vakif Rejser sælger billetterne på flyselskabets vegne og er derfor ikke kundens aftalepart, men kun formidler. Det er derimod flyselskabet, som er aftaleparten, og som leverer rejsen. Flyselskabet er ansvarlig for aftalens opfyldelse. Det betyder, at alle krav og reklamationer vedrørende rejsen skal rettes mod flyselskabet, fx som følge af forsinkelser, aflysninger, konkurs, bagage mv.

I det tilfælde kundens flyselskab går konkurs (og kunden har en billet t/r til Danmark) betyder ovenstående, at kunden kan rette krav mod rejsegarantifonden, som skal sørge for, at kunden kommer hjem fra en allerede påbegyndt rejse. Såfremt der er midler tilbage i puljen, vil kunden kunne få refusion af en billet vedkommende ikke kan benytte på grund af konkursen (der er dog en vis selvrisiko).

Fremsættelse af krav efter rejsens afslutning
Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris – som følge af mangler, hvor der er blevet reklameret korrekt, og som ikke er blevet afhjulpet af Vakif Rejser, skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for Vakif Rejser. I modsat fald mister kunden retten til at gøre krav mod Vakif Rejser. Kunden kan klage til Vakif Rejser på mail: info@Vakifrejser.dk

Værneting og lovvalg

Kan enighed om et erstatningskrav og/eller beløb mv. ikke opnås ved klage til Vakif Rejser eller formidleren, kan kunden indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Haldor Topsøes Allé 1. st, 2800 Kongens Lyngby. Pakkerejse-Ankenævnets hjemmeside er pakkerejseankenaevnet.dk.
Klager til Pakkerejse-Ankenævnet kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på ec.europa.eu/consumers/odr/.

Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved PakkerejseAnkenævnet, skal, hvis parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af Rfor. 1215/2012 samt Rom-konventionen af 1980.

Garanti i Rejsegarantifonden

Vakif Rejser har i tilfælde af konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos:
Rejsegarantifonden, Haldor Topsøes Allé 1, 2800 Kongens Lyngby.